Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3737508
(11)  Číslo patentu  40366 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19702527.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3737508 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201800000688 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.01.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B07B 1/15  B27N 3/14  D21B 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/025009 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/137830 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Xylo Technologies AG; Rütihofstrasse 1, 9052 Niederteufen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PALADIN Romeo; Via Almoro Albrizi, 7, 310 46 Oderzo; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Svetozár Juran, advokát; Dúbravská cesta 9, BOX 107, BRATISLAVA 4 
(54)  Názov  Selekčný valec 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.01.2023 
   Maximálna platnosť do  09.01.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3737508
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3737508
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.12.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3737508
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 31.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 31.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 31.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 31.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 31.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 31.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovavného podania 05.09.2022 Typ Doručené
Opis 05.09.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 12.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 3737508
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku