Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3759303
(11)  Číslo patentu  40222 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19701962.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3759303 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  501682018 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E06B 9/327  E06B 9/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2019/060020 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/161424 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WO & WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG; Hafnerstrassse 193, 8054 Graz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THOMANN Michael; Lang 17, 8403 Lebring; AT;
HAMMER Anton; Maierhofen 20, 8082 Kirchbach; AT;
JUD Christian; Bauernfeldstrasse 34, 8020 Graz; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Montážna konzola na vodiace koľajnice  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.01.2023 
   Maximálna platnosť do  21.01.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3759303
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3759303
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.01.2023 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3759303
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 02.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.10.2022 Typ Odoslané
EP 3759303
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku