Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3746627
(11)  Číslo patentu  40142 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19701956.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3746627 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500842018 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.01.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E06B 9/323   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2019/060002 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/148219 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WO & WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG; Hafnerstrassse 193, 8054 Graz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THOMANN Michael; Lang 17, 8403 Lebring; AT;
HAMMER Anton; Maierhofen 20, 8082 Kirchbach; AT;
JUD Christian; Bauernfeldstrasse 34, 8020 Graz; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Montážna konzola na montáž horných koľajníc žalúzií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.01.2023 
   Maximálna platnosť do  07.01.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3746627
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3746627
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.01.2023 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3746627
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2022 Typ Odoslané
EP 3746627
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku