Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3740492
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19701777.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3740492 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18461506 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.01.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/10  A61K 31/407  A61P 35/00  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/050370 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/141549 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Adamed Pharma S.A.; Mariana Adamkiewicza 6A Pienkow, 05-152 Czosnow; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FEDER, Marcin; ul. Obroncow Tobruku 19/118, 01-494 Warszawa; PL;
MAZUR, Maria; ul. Generala Sylwestra Kaliskiego 45/161, 01-476 Warszawa; PL;
KALINOWSKA, Iwona; ul. Skalskiego 3/27, 03-982 Warszawa; PL;
JASZCZEWSKA-ADAMCZAK, Joanna; ul. Gen. Ludomila Rayskiego 3/69, 01-307 Warszawa; PL;
LEWANDOWSKI, Wojciech; ul. Basniowa 3, 05-600 Grojec; PL;
WITKOWSKI, Jakub; ul. Odkryta 65E/10, 03-140 Warszawa; PL;
JELEN, Sabina; ul. Rudnickiego 10A/3, 01-858 Warszawa; PL;
WOS-LATOSI, Katarzyna; ul. Koscielna Droga 117, 05-092 Lomianki; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  1,2,3',5'-tetrahydro-2'H-spiro[indol-3,1'-pyrolo[3,4-c]pyrol]-2,3'-diónové zlúčeniny ako terapeutické činidlá aktivujúce tp53  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3740492
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3740492
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3740492
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3740492
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku