Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3740076
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19701480.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3740076 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018101068 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.01.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A21C 13/00  A21C 14/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/051204 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/141793 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Reichenbach, Albert; Bäingser Weg 45, 58675 Hemer; DE;
Lösche, Klaus; Am Holzhafen 11 A, 27570 Bremerhaven; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Reichenbach, Albert; Bäingser Weg 45, 58675 Hemer; DE;
Lösche, Klaus; Am Holzhafen 11 A, 27570 Bremerhaven; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Kysiareň na kysnutie dielov cesta a spôsob, obzvlášť na prevádzkovanie takejto kysiarne 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3740076
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3740076
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 21.09.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 21.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 21.09.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 21.09.2021 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 21.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2021 Typ Platba
EP 3740076
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku