Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3752786
(11)  Číslo patentu  39793 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19700274.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3752786 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20180248 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41G 3/06  F41G 3/14  G01S 7/48  G01S 17/08  G01S 17/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/050415 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/158277 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kongsberg Defence & Aerospace AS; P.O. Box 1003, 3601 Kongsberg; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JENSEN Per, Inge; Nybakkveien 36a, 2013 Skjetten; NO;
BJØRSET Lars, Egil; Jørgen Moesgt 28B, 3613 Kongsberg; NO;
NILLAND Dag-Martin; Nittebergsvingen 13, 2007 Kjeller; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Metóda a systém na meranie bodu detonácie munície so vzdušným výbuchom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.01.2024 
   Maximálna platnosť do  09.01.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.08.2022 15/2022 SC4A
 
EP 3752786
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3752786
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.11.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3752786
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.05.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 30.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.07.2022 Typ Odoslané
EP 3752786
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku