Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3740595
(11)  Číslo patentu  40062 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19700193.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3740595 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18151874 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.01.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C14C 3/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/050672 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/141603 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TFL Ledertechnik GmbH; Peter-Krauseneck-Strasse 16, 796 18 Rheinfelden; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RABE Volker; Dünnerweg 38, 513 75 Leverkusen; DE;
DÖPPERT Susanne; Atzlenbacher Str. 69, 513 81 Leverkusen; DE;
REINERS Juergen; Carl-Rumpff-Str.57, 513 73 Leverkusen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Chromité činidlá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.01.2024 
   Maximálna platnosť do  11.01.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3740595
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3740595
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.01.2023 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3740595
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.09.2022 Typ Odoslané
EP 3740595
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku