Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3608260
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19460035.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.06.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3608260 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  42659018 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.08.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 1/02  B65G 1/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PPUH Zrembud w Cieszynie Sp. z o. o.; Mala Laka 10, 43-400 Cieszyn; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KUNC Tomasz; UI. Orla 8A, 43-400 Cieszyn; PL;
DOLATA Jacek; Osiedle Akacjowe 6, 62-262 Wierzyce; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Regálový systém pre sklady 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3608260
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3608260
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.05.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3608260
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 06.04.2022 Typ Doručené
Opis 06.04.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 06.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.04.2022 Typ Doručené
Výkresy 06.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2022 Typ Odoslané
EP 3608260
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku