Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3646825
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19217460.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3646825 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161508456 P, 201213549068 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2011, 13.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2731552 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Edwards Lifesciences Corporation; One Edwards Way, Irvine, CA 92614; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOHANAN, Ziv; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US;
GUROVICH, Nik; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US;
FELSEN, Bella; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US;
PELLED, Itai; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US;
MEIRI, Oded; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém zahrnujúci protetickú chlopňu a zavádzací katéter 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2731552 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3646825
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3646825
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 01.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 01.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 01.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2021 Typ Platba
EP 3646825
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku