Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3653173
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19217060.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3653173 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  59656 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.06.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2323591; 20207971.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Edwards Lifesciences Corporation; One Edwards Way, Irvine, CA 92614; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HARITON, Ilia; Edwards Lifesciences One Edwards Way, Irvine, California 92614; US;
BENICHOU, Netanel; Edwards Lifesciences One Edwards Way, Irvine, California 92614; US;
NITZAN, Yaacov; Edwards Lifesciences One Edwards Way, Irvine, California 92614; US;
FELSEN, Bella; Edwards Lifesciences One Edwards Way, Irvine, California 92614; US;
NGUYEN-THIEN-NH, Diana; Edwards Lifesciences One Edwards Way, Irvine, California 92614; US;
KHANNA, Rajesh; Edwards Lifesciences One Edwards Way, Irvine, California 92614; US;
NGUYEN, Son; Edwards Lifesciences One Edwards Way, Irvine, California 92614; US;
LEVI, Tamir; Edwards Lifesciences One Edwards Way, Irvine, California 92614; US;
PELLED, Itai; Edwards Lifesciences One Edwards Way, Irvine, California 92614; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nízkoprofilová transkatétrová srdcová chlopňa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2323591; 20207971.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3653173
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3653173
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
1c Opis 28.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2021 Typ Odoslané
EP 3653173
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku