Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3669667
(11)  Číslo patentu  37167 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19213554.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3669667 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201800020899 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  23.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 13/00  A23L 13/10  A23L 19/00  A23L 23/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A; Via Mantova, 166, 431 00 Parma; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DE TATA, Vincenzo; Via Derna, 5, 43125 Parma; IT;
PONANTI, Marcella; Ple Vittorio Emanuele II, 11, 43121 Parma; IT;
BETTEGA, Fabio; Via Fratelli Vignali, 7, 43039 Salsomaggiore Terme (PR); IT;
SPOTTI, Andrea; Via A. Sciesa, 7, 43036 Fidenza (PR); IT;
ALBERTI, Roberto; Strada Cava in Marano, 9, 43123 Parma; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby omáčky obsahujúcej mäso 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2022 
   Maximálna platnosť do  04.12.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 23.06.2021 12/2021 SC4A
 
EP 3669667
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3669667
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 26.11.2021 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3669667
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 19.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 19.04.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 04.05.2021 Typ Odoslané
3 Doplnenie materiálov 07.05.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 07.05.2021 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.05.2021 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.06.2021 Typ Odoslané
EP 3669667
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku