Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3633068
(11)  Číslo patentu  38023 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19212251.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3633068 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2016/000549 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 30/00  C23C 28/02  C21D 8/04  C21D 1/673  C23C 2/26  C23C 2/28  B32B 15/01  C21D 6/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3449037 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ArcelorMittal; 24-26 Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GEORGES, Cédric; 13 Rue Massart, B-5380 Novilles-les-Bois; BE;
DUMINICA, Florin; Rue d'Angleur 49, B-4130 Tilff; BE;
STUREL, Thierry; 8 Parc de l'Abbaye, F-57050 Le Ban Saint Martin; FR;
DRILLET, Pascal; 9 Chemin de Banauvignes, F-57160 Rozerieulles; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Plech z uhlíkovej ocele potiahnutý bariérovou vrstvou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3449037 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2023 
   Maximálna platnosť do  26.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.10.2021 20/2021 SC4A
 
EP 3633068
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3633068
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.03.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3633068
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 27.08.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.09.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2021 Typ Odoslané
EP 3633068
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku