Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3632448
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19209672.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.06.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3632448 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10305708, 36839610 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2010, 28.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/585  A61K 9/22  A61P 15/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2588114 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/060795 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/000981 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Laboratorios Leon Farma SA; c/ La Vallina s/n - Poligono Industrial Navatejera Villaquilambre, 24008 Leon; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PERRIN, Philippe; 10 rue Docteur Roux, 75015 Paris; FR;
VELADA, José; Harlingenstraat 35, 3826 Amersfoort; NL;
DROUIN, Dominique; 32 rue des Gatines, 91370 Verrieres; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Farmaceutická kompozícia obsahujúca drospirenón na použitie ako antikoncepcia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50013-2022;  2588114 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3632448
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.03.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3632448
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3632448
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.03.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 21.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.06.2022 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 14.06.2022 Typ Doručené
EP 3632448
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku