Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3669829
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19209230.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3669829 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  39010710 P, 201161508513 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.10.2010, 15.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/24  A61M 29/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2624785 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Edwards Lifesciences Corporation; One Edwards Way, Irvine, CA 92614; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEVI, Tamir; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US;
NGUYEN, Son V.; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US;
BENICHOU, Netanel; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US;
MAIMON, David; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US;
YOHANAN, Ziv; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US;
GUROVICH, Nik; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US;
FELSEN, Bella; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US;
DADONKIN, Larisa; Edwards LifesciencesOne Edwards Way, Irvine, CA California 92614; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Protetická srdcová chlopňa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2624785 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3669829
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.09.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3669829
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 17.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 17.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2021 Typ Odoslané
EP 3669829
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku