Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3628686
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19208570.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3628686 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  75697 P, 7569208 P, 155041 P, 15510509 P, 8322009 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.06.2008, 25.06.2008, 24.02.2009, 24.02.2009, 02.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/22  A61K 47/68  C07K 16/24  A61P 37/02  A61P 37/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2307458 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BORRAS, Leonardo; Bundentalstrasse 1, 8952 Schlieren; CH;
URECH, David; Sonnenblickstrasse 8, 8645 Jona; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Humanizácia králičích protilátok pomocou univerzálneho protilátkového rámca 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2307458 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3628686
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3628686
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 10.11.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 10.11.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 3628686
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku