Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3623348
(11)  Číslo patentu  40520 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19204334.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3623348 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1350538 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 11/00  C01B 25/28  C01B 25/32  C01B 25/36  C01B 25/37  C01G 45/02  C01G 45/00  C01G 49/02  C01G 49/10  C01G 49/14  C02F 1/66  C05B 11/12  C05B 11/16  C01F 7/34  C01F 7/74  C01F 11/46  C01G 1/12  C05F 7/00  C02F 101/10  C01G 49/00  C01F 7/56   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2991935 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Easymining Sweden AB; Box 952, 191 29 Sollentuna; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COHEN Yariv; Sibyllegatan 17B, SE-752 29 Uppsala; SE;
ENFÄLT Patrik; Nämndemansvägen 32, SE-757 52 Uppsala; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Výroba fosfátových zlúčenín z materiálov obsahujúcich fosfor a aspoň jedno zo železa alebo hliníka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2991935 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.05.2023 
   Maximálna platnosť do  02.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3623348
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3623348
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3623348
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.10.2022 Typ Odoslané
EP 3623348
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku