Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3636079
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19202770.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.10.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3636079 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500982018 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 7/10  A21D 2/38  A21D 13/00  C12C 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Naturex spol. s r.o.; Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ivanic, Vojtech; Topolova 35, 940 55 Nové Zámky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy naklíčených zŕn obilnín, olejnín alebo strukovín, potravinársky výrobok obsahujúci naklíčené zrná a jeho použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3636079
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 22.09.2021 3 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3636079
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2021 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 20.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 20.09.2021 Typ Doručené
1d Opis 20.09.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 20.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2021 Typ Platba
EP 3636079
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku