Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3617415
(11)  Číslo patentu  39198 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19202727.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3617415 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 5/43  E04C 5/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  15000785.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Leviat GmbH; Liebigstrasse 14, 40764 Langefeld; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ricker, Marcus; Odenhoutstraße 17, 63110 Rodgau; DE;
Siburg, Carsten; Rosmarinweg 57, 50859 Köln; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Prvok dierovacej šmykovej výstuže a konštrukčný diel obsahujúci dosku s prvkom dierovacej šmykovej výstuže 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  15000785.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3617415
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.01.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3617415
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.03.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3617415
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.01.2022 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 05.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.05.2022 Typ Odoslané
EP 3617415
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.05.2022 Leviat GmbH HALFEN GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku