Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3637392
(11)  Číslo patentu  37997 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19202652.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.10.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3637392 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2021806 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09F 3/03  G09F 3/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Container Centralen A/S; Sanderumvej 16, 5250 Odense, SV; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FERGUSON, Donald; 212/69 Boyne St., Alliston, Ontario Alliston; CA;
HOLMGAARD, Jens; Teglageren 37, 9240 Nibe; DK;
KINGTON, Anthony Victor; 4 Blenheim Close, Four Marks, Alton Hampshire GU34 5JJ; GB;
HEWET, David Edward; Room 801, Unit 1, Building 16 Tang Jun - SonYang Road 15, ChengYang District, Qindao Shandong 266000; CN;
VILNER, Charles; Barnend - Gales Drive, Crawley, West Sussex RH10 1QD; GB;
BOUZAKIS, Antonios; Derigni 14, 10434 Athene; GR;
VAN DER BROEK, Anja Hilda; Heereweg 335a, 2161 BL Lisse; NL;
SMITS, Leonardus Adrianus Maria; Wilhelmina van Pruisenlaan 8, 2391 DE Hazerswoude-Dorp; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  RFID označovací štítok na autentifikáciu nádoby na rastliny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.10.2022 
   Maximálna platnosť do  11.10.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.10.2021 20/2021 SC4A
 
EP 3637392
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3637392
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 20.09.2021 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3637392
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 24.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 24.08.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 24.08.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 24.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.09.2021 Typ Odoslané
EP 3637392
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku