Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3636852
(11)  Číslo patentu  36837 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19200562.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.09.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3636852 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1859346 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 13/074  E04F 13/073  E04F 13/077  B32B 25/14  E04F 13/08  E04F 17/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Accoplas Société Générale de Fermetures; 3 Boulevard Louis Villecroze, 13014 Marseille; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FOURNIER, Jean-Marie; 164 avenue des Caillols, 13012 Marseille; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob výroby jednodielneho obloženia pre zakrytie potrubia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.09.2023 
   Maximálna platnosť do  30.09.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.05.2021 9/2021 SC4A
 
EP 3636852
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.03.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3636852
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 21.09.2021 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 21.09.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3636852
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.03.2021 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 16.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 19.04.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.04.2021 Typ Odoslané
EP 3636852
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku