Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3607939
(11)  Číslo patentu  40295 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19199257.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3607939 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562187113 P, 201662298373 P, 201662301429 P, 201662317286 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.06.2015, 22.02.2016, 29.02.2016, 01.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 9/24  A61K 31/513  A61K 31/675  A61K 9/28  A61P 31/18  A61P 43/00  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3316868 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Sciences, Inc.; 333 Lakeside Drive, 944 04 Foster City, CA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOZIARA, Joanna, M.; c/o Gilead Sciences Inc.333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
MCCALLISTER, Scott; c/o Gilead Sciences Inc.333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Farmaceutické formulácie obsahujúce tenofovir a emtricitabín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3316868 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2023 
   Maximálna platnosť do  29.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3607939
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3607939
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.09.2022 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3607939
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.10.2022 Typ Odoslané
EP 3607939
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku