Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3636376
(11)  Číslo patentu  38643 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19198991.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.09.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3636376 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201800009406 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.01.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 10/00  B23K 26/12  B23K 26/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dallan S.p.A.; Via per Salvatronda 50, 31033 Castelfranco Veneto (Treviso); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DALLAN, Sergio; c/o DALLAN S.p.A. Via Per Salvatronda, 50, I-31033 Castelfranco Veneto, TREVISO; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zariadenie na laserové alebo plazmové rezanie kusov laminárneho materiálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.09.2023 
   Maximálna platnosť do  23.09.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.01.2022 2/2022 SC4A
 
EP 3636376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.11.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3636376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 21.10.2021 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.09.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3636376
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 09.11.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2021 Typ Platba
Doplnenie materiálov 10.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2022 Typ Odoslané
EP 3636376
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku