Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3636764
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19198322.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3636764 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2015/073180 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/67   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3337902; 21153970.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH; An der Goldgrube 12, 551 31 Mainz; DE;
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH; Freiligrathstrasse 12, 551 31 Mainz; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ORLANDINI VON NIESSEN, Alexandra; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE;
FESSER, Stephanie; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE;
VALLAZZA, Britta; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE;
BEISSERT, Tim; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE;
KUHN, Andreas; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE;
SAHIN, Ugur; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE;
POLEGANOV, Marco Alexander; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Sekvencie 3' UTR na stabilizáciu RNA 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3337902; 21153970.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3636764
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3636764
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.03.2021 Typ Doručené
1b Opis 18.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.03.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 08.04.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 12.04.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 12.04.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 12.04.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.04.2021 Typ Odoslané
EP 3636764
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku