Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3623740
(11)  Číslo patentu  37833 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19196903.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.09.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3623740 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018122573 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41A 3/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liwa Arms - owned by Altowaissa Investments - Sole Proprietorship LLC; Khalidia, Sons of Darwich Building 1st Floor, Office 103 P.O. Box 37126, Abu Dhabi; AE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Almazroui, Ali Bin Ablan; c/o Liwa Arms - owned by altowaissa Investments -Sole Proprietorship LLC Khalidia, Sons of Darwish Building 1st Floor, Office 103 P.O. Box 37126, Abu Dhabi; AE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Priamoťažný záver pre opakovacie pušky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.09.2022 
   Maximálna platnosť do  12.09.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3623740
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 02.09.2021 3 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3623740
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.07.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 29.07.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 29.07.2021 Typ Doručené
1c Opis 29.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 09.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2021 Typ Odoslané
EP 3623740
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku