Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3623736
(11)  Číslo patentu  37960 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19194822.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.09.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3623736 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018122196 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F26B 9/06  B28B 11/24  C04B 40/02  F26B 21/00  F26B 21/08  F26B 21/10  F26B 25/06  F26B 25/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kraft Curing Systems GmbH; Muehlenberg 2, 49699 Lindern; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Boeckmann, Marius; Markhauser Str. 17, 49696 Peheim; DE;
Ron, Waldemar; Höltinghauser Str. 1, 49661 Cloppenburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na vytvrdzovanie predmetov z betónu za definovaných teplotných podmienok a vlhkostných podmienok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.09.2022 
   Maximálna platnosť do  02.09.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3623736
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 25.08.2021 3 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3623736
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 18.08.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 18.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3623736
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku