Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3623386
(11)  Číslo patentu  40145 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19194817.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.01.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3623386 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2015/050255 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.01.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3242890 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BioNTech SE; An der Goldgrube 12, 551 31 Mainz; DE;
Genmab A/S; Kalvebod Brygge 43, 1560 Copenhagen V; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SAHIN Ugur; Philipp-von-Zabern-Platz 1, 551 16 Mainz; DE;
GIESEKE Friederike; Am Römertor 5, 551 16 Mainz; DE;
ALTINTAS Isil; Genmab B.V.Yalelaan 60, 3584 CM Utrecht; NL;
SATIJN David; Genmab B.V.Yalelaan 60, 3584 Utrecht; NL;
PARREN Paul; Genmab B.V.Yalelaan 60, 3584 CM Utrecht; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Agonistické činidlá viažuce receptor TNF 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3242890 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.01.2024 
   Maximálna platnosť do  08.01.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3623386
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3623386
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.01.2023 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3623386
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 18.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2022 Typ Odoslané
EP 3623386
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku