Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3590928
(11)  Číslo patentu  37858 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19192173.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3590928 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11161595 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 239/48  C07D 401/12  C07D 403/12  C07D 405/12  C07D 413/12  C07D 471/04  A61K 31/505  A61K 31/506  A61P 31/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2694484 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Sciences Ireland Unlimited Company; Barnahely Ringaskiddy, Co Cork; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MC GOWAN, David Craig; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
EMBRECHTS, Werner, Constant J.; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
JONCKERS, Tim Hugo Maria; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
LAST, Stefaan Julien; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
PIETERS, Serge Maria Aloysius; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
VLACH, Jaromir; 144 Impasse de l'Orchidée, 74800 La Roche sur Foron; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Deriváty pyrimidínu na liečenie vírusových infekcií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2694484 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Maximálna platnosť do  10.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3590928
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3590928
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 10.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3590928
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku