Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3586658
(11)  Číslo patentu  37873 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19191950.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3586658 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10252050 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 40/40  A24F 40/42  A24F 40/10  A61L 9/03   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2645890 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philip Morris Products S.A.; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COCHAND, Olivier Yves; Faubourg 30, 2056 Dombresson; CH;
DUBIEF, Flavien; Chemin de la Vidéride 4A, 1424 CHAMPAGNE; CH;
FLICK, Jean-Marc; Rue de la Poste 3, 1405 Pomy; CH;
THORENS, Michel; Les Combremonts 24, 1510 Moudon; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Systém generujúci aerosól s ochranou proti vytekaniu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2645890 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2021 
   Maximálna platnosť do  01.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3586658
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3586658
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.08.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 16.08.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 16.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3586658
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku