Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3760065
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19191197.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.08.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3760065 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  19184552 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.07.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 1/00  H05B 6/10  A24F 40/465  A24F 40/57   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philip Morris Products S.A.; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Courbat, Jerome Christian; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH;
Mironov, Oleg; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH;
Stura, Enrico; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Zariadenie generujúce aerosól obsahujúce indukčné ohrievacie usporiadanie obsahujúce prvý a druhý LC obvod majúci odlišné rezonančné frekvencie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3760065
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 12.08.2021 3 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3760065
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 20.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 20.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 20.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 07.10.2021 Typ Odoslané
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 3760065
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku