Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3587672
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19190076.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.08.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3587672 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  507972016 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02F 5/10  E02F 5/12  E02F 5/14  E02F 5/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3426850 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LAYJET Micro-Rohr Verlegegesellschaft m.b.H.; Ebersdorf 230, 8273 Ebersdorf; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUNST, Wolfgang; Panoramagasse 186/1, 8224 Kaindorf; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob na ukladanie káblov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3426850 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3587672
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.09.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3587672
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 14.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 14.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2021 Typ Platba
EP 3587672
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku