Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3584252
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19186284.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3584252 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15200138, 16194124 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2015, 17.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3390430; 21185351.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Vaccines & Prevention B.V.; Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LANGEDIJK, Johannes, Petrus, Maria; Archimedesweg 4-6, 2333 CN Leiden; NL;
CALLENDRET, Benoit, C.,S.; Archimedesweg 4-6, 2333 CN Leiden; NL;
VAN MANEN, Danielle; Archimedesweg 4-6, 2333 CN Leiden,; NL;
KRARUP, Anders; Archimedesweg 4-6, 2333 CN Leiden; NL;
STITZ, Jörn; Archimedesweg 4-6, 2333 CN Leiden; NL;
WEGMANN, Frank; Archimedesweg 4-6, 2333 CN Leiden; NL;
VELLINGA, Jort; Archimedesweg 4-6, 2333 CN Leiden; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Antigény vírusu ľudskej imunodeficiencie, vektory, kompozície a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3390430; 21185351.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3584252
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3584252
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 07.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 07.10.2021 Typ Doručené
1c Opis 07.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 3584252
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku