Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3575326
(11)  Číslo patentu  40225 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19185175.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3575326 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261738008 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 19/00  A61K 38/16  A61K 38/45  A61P 35/02  C07K 14/705  C07K 16/00  C12N 15/62  A61K 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2931752 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PF Argentum IP Holdings LLC; 235 East 42nd Street, 100 17 New York, NY; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  UGER Robert Adam; 20 Reditt Court, Richmond Hill, Ontario L4C 7S4; CA;
SLAVOVA-PETROVA Penka Slavtcheva; 1207-2261 Lake Shore Blvd West, Toronto, Ontario M8V 3X1; CA;
PANG Xinli; 190 Mountainash Road, Brampton, Ontario L6R 3H1; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Liečenie chorých buniek CD47+ pomocou fúzií SIRP alfa-Fc 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2931752 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Maximálna platnosť do  17.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3575326
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.07.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3575326
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.12.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3575326
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.06.2022 Typ Odoslané
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.03.2023 Typ Odoslané
EP 3575326
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku