Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3587418
(11)  Číslo patentu  38433 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19183741.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3587418 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201862692593 P, 201916457596, 201962819490 P, PCT/US2018/051214, PCT/US2018/051235, PCT/US2019/039936 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2018, 28.06.2019, 15.03.2019, 14.09.2018, 14.09.2018, 28.06.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, WO, WO, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  20.12.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  A61K 31/437  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Forma Therapeutics, Inc.; 500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schiller, Shawn E. R.; c/o Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472; US;
Herbertz, Torsten; c/o Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472; US;
Li, Hongbin; c/o Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472; US;
Graves, Bradford; c/o Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472; US;
Mischke, Steven; c/o Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472; US;
West, Angela V.; c/o Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472; US;
Ericsson, Anna; c/o Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472; US;
Downing, Jennifer R.; c/o Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Inhibítory CREB väzbového proteínu (CBP) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 20.12.2021 24/2021 SC4A
 
EP 3587418
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3587418
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.06.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3587418
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.10.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.12.2021 Typ Odoslané
EP 3587418
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku