Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3626674
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19181226.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.06.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3626674 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201800008686 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66C 13/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FASSI GRU S.p.A.; Via Roma 110, 24021 Albino, BG; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CERESOLI, Rossano; Via Orti, 2, 24020 Ranica; IT;
BIROLINI, Valentino; Via Case Sparse, 9, 24020 Cene; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Zariadenie, súprava a spôsob elektromagnetického tienenia zariadenia diaľkového ovládania žeriavu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3626674
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3626674
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.03.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 17.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 17.03.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 17.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2021 Typ Odoslané
EP 3626674
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku