Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3567036
(11)  Číslo patentu  40271 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19180329.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3567036 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361877329 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.11.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 405/14  C07D 413/14  A01N 43/56  A01N 43/78  C07D 401/04  C07D 403/04  C07D 407/14  C07D 409/14  C07D 413/04  C07D 417/04  C07D 417/14  C07D 471/04  C07D 513/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3044220 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FMC Corporation; FMC Tower at Cira Centre South 2929 Walnut Street, 191 04 Philadelphia, PA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CLARK David Alan; 109 Stoney Ridge Road, 193 50 Landenberg, PA; US;
FRAGA Breena Gloriana; 9311 Road 29 1/2, 936 37 Madera, CA; US;
ZHANG Wenming; 21 Charles Pointe, 197 02 Newark, DE; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Heterocyklami substituované bicyklické azolové pesticídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3044220 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.09.2023 
   Maximálna platnosť do  09.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3567036
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3567036
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.08.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3567036
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.07.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 21.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.10.2022 Typ Odoslané
EP 3567036
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku