Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3608334
(11)  Číslo patentu  37972 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19179287.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3608334 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461946280 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/47  C12N 9/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3110837 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alma Mater Studiorum -Università di Bologna; Via Zamboni 33, I-40126 Bologna; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CIANI, Elisabetta; Via Bellacosta 40/2, 40126 Bologna; IT;
LACCONE, Franco; Carl Lutz Strasse 18, 2000 Stockerau; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  TATk-CDKL5 fúzne proteíny, kompozície, formulácie a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3110837 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.02.2022 
   Maximálna platnosť do  27.02.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3608334
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3608334
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 18.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 18.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3608334
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku