Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3581529
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19179224.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.06.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3581529 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1870699 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.06.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 47/51  A21B 1/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MECATHERM; Rue de Lattre de Tassigny, 67130 Barembach; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PINEAU, Damien; 27 rue Pasteur, 49340 TREMENTINES; FR;
SERGENT, Olivier; 5 Square de la Tour Maubourg, 75007 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prepravné zariadenie typu paternoster na nosné platne pekárenských výrobkov alebo podobne 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3581529
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3581529
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 23.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 23.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 07.04.2021 Typ Odoslané
EP 3581529
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku