Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3520952
(11)  Číslo patentu  39115 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19176023.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3520952 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2014/000612 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 26/26  B23K 26/322  B23K 26/30  B23K 9/167  B23K 9/173  B23K 26/362  B23K 26/40  B23K 28/02  B23K 26/348  B23K 26/211  B23K 26/60  B23K 26/361  B23K 101/00  B23K 101/18  B23K 101/34  B23K 103/04  B23K 103/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3134225 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ArcelorMittal; 24-26 Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHMIT, Francis; 7 rue Fernel, 60600 CLERMONT; FR;
VIERSTRAETE, René; 9, Avenue Marie CHAMPMESLE, 78600 Maisons-Laffitte; FR;
YIN, Qingdong; 1 route de Saint Leu, 60761 MONTATAIRE; FR;
EHLING, Wolfram; Henri Dunantlaan 20 apt 201, 9000 Gent; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie na výrobu zváraných polotovarov obsahujúce laserový zdroj na odstránenie vrstvy na báze hliníka tavením a odparovaním a zváracie zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3134225 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.04.2023 
   Maximálna platnosť do  17.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3520952
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.01.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.01.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3520952
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.03.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3520952
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.05.2022 Typ Odoslané
EP 3520952
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku