Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3545965
(11)  Číslo patentu  37936 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19170191.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3545965 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201423016, 201462096165 P, 201501017 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2014, 23.12.2014, 21.01.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, US, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/04  C07K 7/00  C07K 7/06  C07K 7/08  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3236985 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  immatics Biotechnologies GmbH; Paul-Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tübingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Weinschenk, Toni; Im Morgenrain 15, 73773 Aichwald; DE;
Mahr, Andrea; Horemer 17, 72076 Tübingen; DE;
Fritsche, Jens; Lärchenweg 11, 72144 Dusslingen; DE;
Müller, Phillip; Obere Karlsstrasse 14, 34117 Kassel; DE;
Wiebe, Anita; Quellenstrasse 49, 72124 Ruebgarten; DE;
Missel, Sarah; Französische Allee 13, 72072 Tübingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nové peptidy a kombinácia peptidov na použitie pri imunoterapii proti hepatocelulárnemu karcinómu (HCC) a iným druhom rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3236985 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2021 
   Maximálna platnosť do  16.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3545965
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3545965
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 20.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 20.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 20.08.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 20.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3545965
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku