Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3539961
(11)  Číslo patentu  39210 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19165726.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3539961 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562185852 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  C07D 487/04  C07D 498/04  A61K 31/437  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3313838 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astrazeneca AB; -, 151 85 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PIKE, Kurt, Gordon; AstraZeneca, Darwin Building, Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge, CB4 0WG; GB;
BARLAAM, Bernard, Christophe; AstraZeneca, Alderley Park, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG; GB;
HAWKINS, Janet; AstraZeneca, Alderley Park Cheshire, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG; GB;
DE SAVI, Christopher; AstraZeneca 35 Gatehouse Drive, Waltham, Massachusetts 02451; US;
VASBINDER, Melissa Marie; AstraZeneca 35 Gatehouse Drive, Waltham, MA 02451; US;
HIRD, Alexander; AstraZeneca 35 Gatehouse Drive, Waltham, Massachusetts 02451; US;
LAMB, Michelle; AstraZeneca 35 Gatehouse Drive, Waltham, Massachusetts 02451; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Deriváty polycyklických amidov ako inhibítory CDK9 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3313838 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.06.2023 
   Maximálna platnosť do  27.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3539961
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 01.02.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3539961
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3539961
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 27.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 03.02.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.05.2022 Typ Odoslané
EP 3539961
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku