Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3513803
(11)  Číslo patentu  37957 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19162054.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3513803 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11305492, 201161517973 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.04.2011, 27.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/36  A61K 38/39  A61P 7/04  A61K 38/48  A61K 47/26  A61K 9/14  A61L 26/00  A61K 31/726   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2701729 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BIOM'UP FRANCE SAS; 8 allée Irène Joliot-Curie, 69800 Saint-Priest; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GAGNIEU, Christian; -, zomrel; FR;
FOREST, Patricia; 30 rue Renée Barge, 69740 GENAS; FR;
PICOT, Sylvain; 14 Chemin du Bois Joli, 69300 CALUIRE ET CUIRE; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Hemostatické prostriedky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2701729 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2022 
   Maximálna platnosť do  26.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3513803
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3513803
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 09.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 09.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3513803
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku