Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3536380
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19161129.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3536380 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461990402 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 3/10  A61K 38/28  A61K 31/5585   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELI LILLY AND CO.; Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Christe, Michael Edward; c/o ELI LILLY AND COMPANY P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288; US;
Hardy, Thomas Andrew; c/o ELI LILLY AND COMPANY P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Rýchlo pôsobiace inzulínové prostriedky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3536380
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3536380
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 20.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 20.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2021 Typ Platba
EP 3536380
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku