Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3536155
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19159159.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3536155 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018105266 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A22C 9/00  B01F 29/60  B01F 35/90   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ferdinand Henneken GmbH; Hedderhagen 10, 331 81 Bad Wünnenberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Henneken Kai; Hedderhagen 18, 331 81 Bad Wünnenberg; DE;
Henneken Volker Ferdinand; Hedderhagen 16, 331 81 Bad Wünnenberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Tumbler a spôsob jeho prevádzkovania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3536155
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3536155
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3536155
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 08.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2022 Typ Odoslané
EP 3536155
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku