Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3536165
(11)  Číslo patentu  37911 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19159158.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3536165 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018105265 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 3/365  A23B 4/07   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ferdinand Henneken GmbH; Hedderhagen 10, 33181 Bad Wünnenberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Henneken, Kai; Hedderhagen 18, 33181 Bad Wünnenberg; DE;
Henneken, Volker Ferdinand; Hedderhagen 16, 33181 Bad Wünnenberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob rozmrazovania potravín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.02.2022 
   Maximálna platnosť do  25.02.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3536165
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3536165
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2021 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.08.2021 Typ Doručené
2a Opis 06.08.2021 Typ Doručené
2b Plná moc 06.08.2021 Typ Doručené
2c Sprievodný list 06.08.2021 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 06.08.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 06.08.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2021 Typ Odoslané
EP 3536165
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku