Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3539986
(11)  Číslo patentu  40122 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19158368.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3539986 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361802629 P, 201361838537 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.03.2013, 24.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 35/14  C07K 14/725  C07K 14/705  C07K 16/30  C12N 5/0783  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  14722469.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Švajčiarsko;
The Trustees of The University of Pennsylvania; 3600 Civic Center Boulevard, 9th Floor, Philadelphia, PA 19104; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BROGDON Jennifer; Novartis Institutes for Biomedical Research Inc.250 Massachusetts Avenue, 021 39 Cambridge, MA; US;
JUNE Carl H.; 409 Baird Road, 190 66 Merion Station, PA; US;
LOEW Andreas; Novartis Institutes for Biomedical Research Inc.250 Massachusetts Avenue, 021 39 Cambridge, MA; US;
MAUS Marcela; c/o The Trustees of the University of Pennsylvania3160 Chestnut StreetSuite 200, 191 04 Philadelphia, PA; US;
SCHOLLER John; c/o The Trustees of the University of Pennsylvania3160 Chestnut StreetSuite 2, 191 04 Philadelphia, PA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Liečba rakoviny s použitím humanizovaného anti-CD19 chimérneho antigénneho receptora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  14722469.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.03.2023 
   Maximálna platnosť do  15.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3539986
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3539986
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.02.2023 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3539986
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.06.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 27.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 02.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2022 Typ Odoslané
EP 3539986
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.08.2022 The Trustees of The University of Pennsylvania The Trustees of The University of Pennsylvania
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku