Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3518622
(11)  Patent Number   
(96)  European Application Number  19156550.6 
(96)  European Application Date  17.09.2015 
(97)  European Patent Number  3518622 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  27.01.2021 
(31)  Priority Number  UB20152674 
(32)  Priority Date  30.07.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  31.07.2019 
(45)  European Patent Translation Publication Date   
(51)  International Patent Classification  H05B 7/148  F27B 3/28  F27B 3/08  H05B 7/144  H05B 7/152  H05B 7/20  F27D 99/00  F27D 11/08   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up  3124903 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Danieli Automation S.P.A.; Via Bonaldo Stringher, 4, 33042 Buttrio; IT 
(72)  Inventor(s)  Mordeglia, Antonello; 252/363 Reachadapiseng Road, Huay Kwang, 10310 Bangkok; TH;
Gigante, Enzo; Via della Vittoria, 2/B, 33050 Porpetto; IT 
(74)  Attorney(s)  JUDr. Svetozár JURAN, ANIMUS patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, P. O. Box 107, 840 05 Bratislava 45; SK 
(54)  Title  Zariadenie a spôsob pre elektrické napájanie elektrickej oblúkovej pece 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  3124903 
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent   
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
EP 3518622
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3518622
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2021 Type Delivered
1a Opis 18.03.2021 Type Delivered
2 Žiadosť o opravu 25.03.2021 Type Delivered
2a Opis 25.03.2021 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 31.03.2021 Type Sent document
4 Doplnenie materiálov 06.04.2021 Type Delivered
4a Plná moc 06.04.2021 Type Delivered
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2021 Type Payment
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2021 Type Sent document
EP 3518622
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku