Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3518622
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19156550.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3518622 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UB20152674 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 7/148  F27B 3/28  F27B 3/08  H05B 7/144  H05B 7/152  H05B 7/20  F27D 99/00  F27D 11/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Danieli Automation S.P.A.; Via Bonaldo Stringher, 4, 33042 Buttrio; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mordeglia, Antonello; 252/363 Reachadapiseng Road, Huay Kwang, 10310 Bangkok; TH;
Gigante, Enzo; Via della Vittoria, 2/B, 33050 Porpetto; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Svetozár JURAN, ANIMUS patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, P. O. Box 107, 840 05 Bratislava 45; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob pre elektrické napájanie elektrickej oblúkovej pece 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3518622
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3518622
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 18.03.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o opravu 25.03.2021 Typ Doručené
2a Opis 25.03.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 31.03.2021 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 06.04.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
EP 3518622
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku