Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3527613
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19156306.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3527613 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1870165 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 17/02  C08J 11/14  B29K 105/06  C08L 101/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Extracthive; 28 Chemin De Montfaucon, 30150 Saint-Genies-De-Comolas; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AMARAL DE OLIVEIRA, Vanessa; 178, Marcus Aurélio Homem, 88040440 Florianopolis; BR;
GOETTMANN, Frédéric; 1 rue Sainte Anne, 84350 Courthezon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob rozkladu kompozitného materiálu s organickou matricou vystuženou vláknami a prístroj na jeho zavedenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3527613
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3527613
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 21.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 21.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 21.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.10.2021 Typ Platba
EP 3527613
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku