Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3515071
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19156147.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.04.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  3515071 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2002118483, 2002126029, 2002363106 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.04.2002, 26.04.2002, 13.12.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/13  H04N 19/18  H04N 19/14  H04N 19/60  H04N 19/61  H04N 19/93  H03M 7/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  03720905.3 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Godo Kaisha IP Bridge 1; Sakura Sogo Jimusho 1-11 Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0051; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KONDO, Satoshi; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6207; JP;
KADONO, Shinya; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6207; JP;
HAGAI, Makoto; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6207; JP;
ABE, Kiyofumi; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6207; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na kódovanie s premenlivou dĺžkou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  03720905.3 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3515071
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3515071
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 21.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 21.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 21.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2021 Typ Platba
EP 3515071
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku