Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3501724
(11)  Číslo patentu  40247 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19155807.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3501724 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2014/000612 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 26/26  B23K 26/32  B23K 26/30  B23K 26/322  B23K 26/60  B23K 101/00  B23K 101/18  B23K 101/34  B23K 103/04  B23K 103/08  B23K 103/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3134225 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ArcelorMittal; 24-26 Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHMIT Francis; 7 rue Fernel, 606 00 CLERMONT; FR;
VIERSTRAETE René; 9, Avenue Marie CHAMPMESLE, 786 00 Maisons-Laffitte; FR;
YIN Qingdong; 1 route de Saint Leu, 607 61 MONTATAIRE; FR;
EHLING Wolfram; Henri Dunantlaan 20 apt 201, 9000 GENT; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob výroby zváraného polotovaru, zváraný polotovar a použitie oceľového dielu vyrobeného z takého zváraného polotovaru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3134225 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.04.2023 
   Maximálna platnosť do  17.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3501724
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3501724
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3501724
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.10.2022 Typ Odoslané
EP 3501724
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku